Phụ tùng xe Suzuki GD110

Đánh giá:

Kết quả: 2.1/5 - (68 phiếu)

 • Giá bán:
 • Tình trạng:
  Mới
 • Xuất xứ:
  Suzuki
 • Thương hiệu:
  Suzuki

Phụ tùng xe Suzuki GD110

STT MÃ PHỤ TÙNG TÊN PHỤ TÙNG GIÁ ( CÓ VAT)
1 08211-06122-000 VONG DEM 5,500
2 08331-3118A-000 PHE 2,000
3 09134-03101-000 VIT 2,500
4 09150-05101-000 DAI OC 10,000
5 09160-06164-000 VONG DEM 5,000
6 09160-10040-000 LONG DEN 9,500
7 09160-12090-000 VONG DEM 3,000
8 09160-12102-000 VONG DEM 3,000
9 09160-19006-000 VONG DEM 7,500
10 09160H08010H000 VONG DEM 2,000
11 09160H10001H000 VONG DEM 2,500
12 09160H18001H000 VONG DEM 2,000
13 09180-12131-000 ONG LOT 40,000
14 09200-06033-000 CHOT 4,000
15 09261-10006-000 CON LAN LY HOP 8,000
16 09280-26009-000 RON CHI 6,000
17 09287-07001-000 PHOT 16,000
18 09319-12018-000 ONG LOT 84,000
19 09401-08414-000 KEP 1,500
20 09401-09101-000 KEP 3,500
21 09401-10403-000 PHE GAI 3,000
22 09401-12417-000 KEP 3,000
23 09402-44203-000 KEP 19,000
24 09440-06003-000 LO XO 5,000
25 11121-28G00-000 NAP DAU XY LANH, BEN TRAI 120,000
26 11141-36H00-000 RON DAU XY LANH 74,000
27 11175-28G10-000 NAP SUPPAP 57,000
28 11241-36H10-000 RON XY LANH 46,000
29 11340-36H10-000 NAP LY HOP 1,198,000
30 11350-36H10-000 MAM LUA 900,000
31 11482-36H10-000 RON NAP LY HOP 160,000
32 11483-36H10-000 RON 105,000
33 12111-36H00-0F0 PISTON 200,000
34 12140-36H00-000 XECMANG 179,000
35 12200-36H31-000 BO TRUC KHUYU 1,700,000
36 12710-36H50-000 TRUC CAM 647,000
37 12760-20G40-000 SEN CAM 490,000
38 12771-28G50-000 THANH DAN HUONG SEN CAM 102,000
39 12811-28G50-000 THANH TANG SEN CAM 108,000
40 12830-36H30-000 BO DIEU CHINH SEN CAM 185,000
41 12860-36H00-000 TRUC CO MO 70,000
42 12911-36H00-000 SUPPAP NAP 100,000
43 12912-36H00-000 SUPPAP XA 146,000
44 12921-36H00-000 LO XO SUPPAP 38,000
45 12932-36H00-000 MONG SUPPAP 8,500
46 12950-36H00-000 TRUC KHOP CAM 120,000
47 13110-36H12-000 CO GOP 160,000
48 13128-36H01-000 RON CACH NHIET 12,000
49 13200-36H01-000 BO CHE HOA KHI 1,255,000
50 13240-36H01-000 PHAO XANG 45,000
51 13254-45HB0-000 CHOT 5,500
52 13258-36H01-000 RON 14,000
53 13266-36H01-000 RON 3,500
54 13287-36H01-000 VONG DEM 2,000
55 13295-45HB0-000 RON CHI 3,500
56 13370-36H01-000 BO CHINH GA 48,000
57 13383-36H02-000 KIM XANG 58,000
58 13575-36H01-000 RON CHI 3,000
59 13671-45HB0-000 KEP 5,000
60 13679-36H01-000 VONG DEM 11,000
61 13681-36H01-000 NAP KIM PHUN 7,000
62 13724-36H00-000 RON 20,000
63 13741-36H00-000 NAP LOC GIO 122,000
64 13742-36H00-000 RON 23,000
65 13780-36H00-000 LOC GIO 146,000
66 13859-36H00-000 VAN XA KHI 10,000
67 13865-36H00-000 KEP 4,000
68 13866-36H00-000 KEP 4,000
69 13867-36H00-000 KEP 4,000
70 13878-39C10-000 NUT BIT 6,500
71 14036H23A60H000 ONG XA 4,224,500
72 14791H23A00H000 OP BO 240,000
73 16400-36H00-000 BOM NHOT 250,000
74 16512-36H00-000 NAP LOC NHOT 125,000
75 18441-36H00-000 RON DEM 9,500
76 18442-36H10-000 BO VAN KHI 23,000
77 18450-36H40-000 BO VAN KHI 357,000
78 18510-36H00-000 KHOA XANG 149,000
79 18560-36H00-000 BO THU HOI HOI XANG 260,000
80 18563-36H00-000 BAT GIU 14,000
81 18564-36H00-000 BAT GIU 16,000
82 21411-28G00-000 DUM VO LY HOP 190,000
83 24011H36H20H000 TRUC SO CAP 550,000
84 24012H36H20H000 TRUC THU CAP 402,000
85 24120-36H10-000 TRUC SO CAP 250,000
86 24130-36H20-000 TRUC TRUNG GIAN 295,000
87 25311-09G20-000 HEO SO 190,000
88 25350-36H10-000 THANH GAI 67,000
89 25411-36H00-000 CANG LUA SO 1 45,000
90 25501H36H11H000 TRUC SANG SO 386,000
91 25510-36H10-000 TRUC CANG LUA 374,000
92 25520-36H10-000 CANG SANG SO 142,000
93 25671-37F00-000 CHOT RANG 20,000
94 26211-36H10-000 TRUC CAN KHOI DONG 184,000
95 26241-36H00-000 NHONG TRUC KHOI DONG 130,000
96 27511-36H00-000 NHONG TRUYEN DONG 75,000
97 27600-29B40-104 SEN TAI 253,000
98 31100-36H00-000 MOTOR DE 820,000
99 31130-36H00-000 O DO 40,000
100 31132-36H00-000 CHOI THAN (-) 27,000
101 31156-36H00-000 RON CHI 19,000
102 31157-36H00-000 RON CHI 8,500
103 31264-36H00-000 RON CHI 2,500
104 31861-36H00-000 NAP 22,000
105 32100-36H20-000 BO MAM LUA 1,377,000
106 32101-36H20-000 CUON LUA 650,000
107 32102-36H20-000 ROTOR MAM LUA 345,000
108 32800-36H00-000 BO CHINH LUU 435,000
109 32900-36H00-000 BO MOI LUA 450,000
110 32931-36H00-000 BAT GIU 23,000
111 34113-36H00-000 TAM NHUA MAT DONG HO 98,000
112 34173-36H00-000 DUI DEN 322,000
113 34756-36H00-000 VONG DEM 1,000
114 34928-36H00-000 RON 2,000
115 34950-36H10-000 BAT GIU 239,500
116 34980-36H00-000 ROTOR TOC DO 6,000
117 35011H053M0H000 BO DEN PHA 870,000
118 35171-053C1-000 VO NGOAI DEN PHA 125,000
119 35710-36H01-000 BO DEN LAI 307,000
120 35712-36H01-000 KINH DEN LAI 120,000
121 35713-36H00-000 RON 14,000
122 35718-36H00-000 KINH TRONG DEN LAI 90,900
123 35791-36H00-000 MIENG DEM 3,000
124 35927-36H00-000 BAT GIU BANG SO 51,000
125 35970-04H01-000 TAM PHAN QUANG 25,000
126 36610-36HD0-000 BO DAY DIEN 750,000
127 36651-05310-000 BAT GIU 22,000
128 37011H26H10H000 BO KHOA 892,000
129 37100-36H00-000 CONG TAC DIEN 396,000
130 37720-36H10-000 CUC BAO SO 85,000
131 37740-36H00-000 CONG TAC DEN THANG 41,000
132 38500-36H02-000 COI XE 95,000
133 41540-36H00-000 HOP GIU BINH AC QUY 122,000
134 42211-28G00-000 TRUC CHAN CHONG GIUA 62,000
135 43116H23A00H000 PHOT 3,200
136 43311-36H20-000 THANH DUA THANG SAU 75,000
137 43610-03001-000 ONG LOT GAC CHAN 48,000
138 43811H23A00H000 OP GAC CHAN SAU, PHAI 53,000
139 43821H23A00H000 OP GAC CHAN SAU, TRAI 53,000
140 44200-053K1-000 NAP BINH XANG 460,000
141 44300H36H00H000 KHOA XANG 136,000
142 45100-36H30-000 BO YEN XE 1,065,000
143 45161-36H00-000 YEN XE 305,000
144 45513-36H00-113 OP DUOI (DO) 87,000
145 45513-36H00-541 OP DUOI 87,000
146 45513-36H00-608 OP DUOI (XANH DUONG) 87,000
147 46310-36H01-000 TAY NAM SAU 705,000
148 47041H36H00H000 BAT GIU BINH AC QUY 55,000
149 47432-05300-000 NAP CHE 15,000
150 51103-36H80-000 PHUOC TRUOC PHAI 1,265,000
151 51104-36H80-000 PHUOC TRUOC TRAI 1,265,000
152 51310-36H00-000 OP CHANG BA PHIA TREN 288,000
153 51455-36H00-000 KEP 12,000
154 51553-36H00-000 VONG DEM 14,000
155 51811-053B0-000 VO NGOAI DEN PHA 228,000
156 51825-36H00-000 KHOP NOI 15,000
157 51827-36H00-000 DEM LOT 85,000
158 51871-36H00-000 NAP CHE PHUOC 60,000
159 53112-36H10-000 BAT DE TRUOC 220,000
160 53146-36H00-000 DEM LOT 2,000
161 53276-36H00-000 LONG DEN 2,500
162 54267-36H00-000 PHOT CHAN DAU THANG TRUOC 24,000
163 54400-36810-000 BO THANG TRUOC 515,000
164 54441-36H00-000 CAM THANG 80,000
165 54451-36H00-000 CAN CAM THANG 82,000
166 54492-36H01-000 VONG DEM 6,500
167 54610-36H00-000 NHONG CONG TO MET 92,000
168 54632-010H0-000 ONG LOT 50,000
169 54642-36H00-000 LONG DEN 50,000
170 54711-36H00-000 TRUC BANH TRUOC 85,000
171 54731-36H00-000 ONG LOT 34,000
172 54741-36H00-000 ONG LOT PHAI 41,000
173 54742-36H00-000 NAP CHAN BUI 15,000
174 55110-36H00V000 Vỏ xe, trước (2.50-17 M6139 38L) 245,000
175 55200-36H00V000 Ruột xe, trước(2.50-17 TR4) 65,500
176 55311-36H10-000 NIENG TRUOC 583,000
177 55326-36H10-000 NUM CAM XE 2,200
178 56021H36H10H000 DOI TRONG TAY LAI 74,000
179 56111-36H00-000 TAY LAI 482,000
180 56221-45FA0-000 BAT BAT TAY LAI 55,000
181 57311-36H00-000 BAT GIU TAY THANG 90,000
182 57341-36H00-000 NAP CHUP TAY THANG 28,000
183 57421-36H00-000 TAY THANG 85,000
184 57460-45F00-000 CONG TAC THANG TRUOC 25,000
185 57511-45F00-000 BAT GIU TAY CON 85,000
186 57512-45F00-000 KEP TAY THANG 41,000
187 57621-45F00-000 TAY CON 97,000
188 58634-36H00-000 BAT 15,000
189 61211-36H00-000 TRUC GAP SAU 97,000
190 61410-23450-000 BAT TANG SEN 44,000
191 62100-36H10-000 PHUOC SAU 619,000
192 64310-36H20-000 THANH XOAN 84,000
193 64451-36H00-000 CAN CAM THANG SAU 85,000
194 64511-36H00-000 NHONG TAI SAU 207,000
195 64611-36H00-000 DUM GA DIA SAU 289,000
196 64653-36H00-000 RON CHI 3,500
197 64711-36H00-000 TRUC BANH SAU 95,000
198 64731-36H00-000 ONG LOT 44,000
199 64733-36H00-000 BAC LOT 55,000
200 64741-36H00-000 ONG LOT 50,000
201 65110-36H00V000 Vỏ xe, sau (2.75-17 M6139 41L) 400,000
202 65200-36H00V000 Ruột xe, sau (2.75/3.00-17 TR4) 80,000
203 65321-234H0-000 CAM XE 6,500
204 65321-36H10-000 CAM XE 6,500
205 65322-234H0-000 CAM XE 6,500
206 65322-36H10-000 CAM XE 6,500
207 68131-36H20-NC3 DE CAN PHAI  22,000
208 68141-36H20-NC3 DE CAN TRAI 22,000
209 68166-45F10-MP7 TEM CHU SUZUKI OP DUOI 3,000
210 95700-05310-000 O KHOA COP 105,000
211 09440-05003-000 Lò xo 5,000
212 01500-1016A-000 Vít nhớt 12,500
213 01547-0650A-000 Bulong 8,000
214 01547-0670A-000 Bulong 9,000
215 01550-0512A-000 Bulong 2,000
216 01550-0520A-000 Bulong 3,000
217 01550-0870A-000 Bulong 20,000
218 01580-0630A-000 Bulong 5,000
219 01580-0855B-000 Bulong 7,800
220 01580-1035B-000 Bulong 19,000
221 02112-1520A-000 Vít 1,800
222 02112-3620A-000 Vít 4,200
223 02122-05127-000 Vít 3,000
224 09100-08302-000 Bulong 9,000
225 09103-06506-000 Bulong 12,000
226 09103-08422-000 Bulong 58,000
227 09103-08442-000 Bulong 27,000
228 09103-08509-000 Bulong 36,000
229 09113-06010-000 Bulong 3,000
230 09136H06003H000 Vít (6x16) 3,000
231 09137-05004-000 Vít (5x8) 1,500
232 09140H08001H000 Đai ốc 2,000
233 09145H10004H000 Đai ốc 22,600
234 09148-05077-000 Bát 4,500
235 09148-05L01-000 Bát 8,500
236 09168H06002H000 Cao su đệm 14,500
237 09262-17054-000 Bạc đạn 72,500
238 09262-25182-000 Bạc đạn (25x52x15) 142,000
239 09262-35105-000 Bạc đạn (35x34x0. 5) 160,000
240 09320-08018-000 Cao su đệm 5,000
241 09320-10054-000 Cao su đệm 5,500
242 09320H10022H000 Cao su đệm 7,500
243 09329-10001-000 Cao su đệm 4,500
244 09352-40703-050 Ống hơi 2,500
245 09367-05001-000 Ống chữ t 5,000
246 09440-03014-000 Lò xo 2,500
247 09440-15041-000 Lò xo 20,000
248 09471H12013H000 Boóng đèn (12v3w) 22,500
249 09471H12090H000 Boóng đèn (12v3w) 15,000
250 11110-36H10-000 Đầu xy lanh 2,527,000
251 11210-36H30-0F0 Xy lanh 906,000
252 11300H13Y30H000 Bộ vỏ máy 4,214,000
253 11360-36H20-000 Cacte mang cá 258,000
254 11971-36H00-000 Ty thâm nhớt 45,000
255 12065H09G00H000 Bộ vỏ ly hợp đề 300,000
256 12359-36H00-000 Ống cạnh 175,000
257 12611-36H00-000 Bánh răng đề 135,000
258 12612-36H00-000 Bánh răng trung gian 125,000
259 12620-36H10-000 Bánh răng ly hợp đề 285,000
260 12633-05320-000 Ống nối 15,000
261 12741-36H50-000 Bánh răng trục cam 70,000
262 12840-36H00-000 Cò mổ 115,000
263 12842-49260-000 Vít chỉnh cò mổ 15,000
264 12843-27A10-000 Đai ốc 12,000
265 12931-09G10-000 Đế lò xo suppap 39,000
266 12933-09G10-000 Đế lò xo suppap 29,000
267 13261-36H01-000 Ống thông hơi 16,000
268 13267-36H01-000 Vít chỉnh 27,000
269 13268-36H01-000 Lò xo 3,500
270 13271-45HB0-000 Lò xo 3,500
271 13279-45HB0-000 Vít chỉnh 33,500
272 13341-45HB0-000 Giclo chỉnh ga 58,000
273 13345-36H01-000 Giclo(#88) 28,000
274 13353-36H01-000 Giclo làm đậm 78,000
275 13388-45HB0-000 Lò xo 2,000
276 13389-36H01-000 Giclo 48,000
277 13420-36H01-000 Cần e gió 41,000
278 13501-45HB0-000 Ống xăng dư bộ chế hòa khí 138,000
279 13548-36H01-000 Vít 2,500
280 13573-36H01-000 Lò xo 14,000
281 13623-36H01-000 Vít chỉnh xăng 19,000
282 13624-36H01-000 Bát 47,000
283 13683-36H01-000 Ống hơi 25,000
284 13686-36H01-000 Ống hơi 40,000
285 13700-36H20-000 Bộ lọc gió 512,000
286 13854-36H00-000 Ống thông hơi 36,000
287 13891-36H00-000 Ống gió vào 44,000
288 16321-23FB0-000 Bánh răng dẫn động bơm nhớt 73,000
289 16331-28G00-000 Bánh răng bơm nhớt 53,000
290 18410-36H00-000 Ống hơi 75,500
291 18443-36H00-000 Bát 10,500
292 18461-36H10-000 Ống hơi 23,500
293 18561-36H00-000 Ống hơi 11,500
294 18562-36H00-000 Ống hơi 15,000
295 18565-36H00-000 Ống hơi 13,500
296 18567-36H00-000 Ống hơi 41,500
297 18711-36H00-000 Ống hơi 88,000
298 18762-36H20-000 Ống hơi 23,000
299 21111-36H20-0A0 Bánh răng trục sơ cấp (xanh dương) 203,000
300 21200-09G50-0A0 Bánh răng thứ cấp 845,000
301 21441-16H10-000 Đĩa ly hợp sơ cấp số 2 200,000
302 21441-28G10-000 Đĩa ly hợp sơ cấp số 1 230,000
303 21451-09G10-000 Đĩa ly hợp thứ cấp 48,000
304 21462-28G00-000 Đĩa ép ly hợp 140,000
305 24221-45H50-000 Bánh răng thứ cấp số 2 82,500
306 24231-45H50-000 Bánh răng thứ cấp số 3 91,000
307 24241-45H50-000 Bánh răng thứ cấp số 4 116,000
308 24311-45H50-000 Bánh răng sơ cấp số 1 158,000
309 24331-45H50-000 Bánh răng sơ cấp số 3 145,000
310 24341-45H50-000 Bánh răng sơ cấp số 4 125,000
311 25355-36H10-000 Lò xo 4,000
312 25518H36H00H000 Lò xo 38,000
313 25600-36H10-000 Cần số 324,000
314 26221-30A00-000 Dẫn hướng lò xo 16,000
315 26231-36H00-000 Dẫn hướng khởi động 124,000
316 26300-36H20-000 Cần khởi động 390,000
317 26352-36H00-000 Cao su cần khởi động 28,000
318 31135-36H00-000 Lò xo 2,500
319 31281-36H00-000 Vít 5,500
320 31482-36H00-000 Cao su kẹp 8,500
321 32980-36H00-000 Cao su đệm 15,000
322 33410H23A00H000 Bobyn sườn 145,000
323 33414H23A00H000 Bát 16,000
324 33542H05500H000 Vòng đệm nắp bugi 15,000
325 33652-36H00-000 Cao su đệm 3,000
326 33652-36H10-000 Cao su đệm 13,000
327 33652-38000-000 Cao su đệm 3,000
328 33680-362A0-000 Ống xả nước 29,000
329 33810-36H00-000 Dây điện 125,000
330 33860H23A00H000 Dây bình điện 61,000
331 34100-36H10-000 Đồng hồ tốc độ 1,005,000
332 34111-36H00-000 Mặt giữa đồng hồ 181,000
333 34146-36H00-000 Vít 600
334 34149-36H00-000 Vít 600
335 34150-36H00-000 Mặt kính đồng hồ 282,000
336 34152-36H00-000 Mặt dưới đồng hồ 100,000
337 34176-36H00-000 Bát 2,500
338 34185-36H00-000 Đai ốc 600
339 34910-36H01-000 Dây công tơ mét 134,000
340 34956-36H00-000 Vòng đệm 8,000
341 35100-05342-000 Đèn pha 695,500
342 35601-26H30-000 Đèn xy nhan trước phải 186,000
343 35602-26H30-000 Đèn xy nhan trước trái 186,000
344 35603-26H40-000 Đèn xy nhan sau phải 178,000
345 35604-26H40-000 Đèn xy nhan sau trái 178,000
346 36651-28G10-000 Dẫn hướng 9,500
347 36651-36H00-000 Dẫn hướng 7,000
348 36651-36H10-000 Dẫn hướng 12,000
349 36651-36H20-000 Dẫn hướng 17,000
350 36651-36H30-000 Dẫn hướg 13,000
351 36651-36H40-000 Dẫn hướng 13,000
352 36651-36H50-000 Dẫn hướng 9,500
353 37200-36H80-000 Cụm công tắc phải 156,000
354 37400-36H40-000 Cụm công tắc trái 190,500
355 41102H23Y30H000 Bộ khung xe 3,993,500
356 41960-36H00-000 Bát treo, trên phải 59,000
357 41971-36H00-000 Bát treo, dưới phải 52,500
358 41981-36H00-000 Bát treo, dưới trái 52,500
359 41990-36H00-000 Bát treo, trên trái 55,000
360 42100-36H00-000 Chân chống giữa 295,000
361 42241-04H00-000 Lò xo 11,500
362 42310-36H10-000 Chân chống ngang 119,500
363 42341-36H00-000 Bulong 9,500
364 43110H23A00H000 Cần đạp thắng 409,500
365 43125-36H10-000 Cao su đệm 17,000
366 43139-36H00-000 Lò xo 5,500
367 43211-36H10-000 Lò xo 44,000
368 43501-36H10-000 Gác chân trước phải 309,000
369 43502-36H00-000 Gác chân trước trái 404,000
370 43551-36H10-000 Cao su gác chân trước, phải 60,000
371 43612-33201-000 Cao su gác chân sau 56,500
372 43810H23A01H000 Bát gác chân sau, phải 263,000
373 43820H23A01H000 Bát gác châấn au, trái 263,000
374 44011H36H70HF01 Bình xăng (đen) 2,505,000
375 44011H36H70HF04 Bình xăng (đỏ) 2,505,000
376 44011H36H70HF08 Bình xăng (xanh dương) 2,505,000
377 44421H36H00H000 Ống xăng 12,000
378 44434-36H00-000 Ống hơi 12,000
379 44435-36H00-000 Ống hơi 8,500
380 44541-36H10-000 Cao su đệm 60,000
381 44542-28G00-000 Cao su đệm 24,000
382 45149-45F00-000 Cao su đệm 17,000
383 45511-36H00-113 Ốp hông phải (đỏ) 232,000
384 45511-36H00-541 Ốp hông phải (đen) 232,000
385 45511-36H00-608 Ốp hông phải (xanh dương) 232,000
386 45512-36H00-113 Ốp hông trái (đỏ) 232,000
387 45512-36H00-541 Ốp hông trái (đen) 232,000
388 45512-36H00-608 Ốp hông trái (xanh dương) 232,000
389 46212-45F00-000 Cao su đệm 2,500

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

 • Số lượng:
 • Họ và tên:
 • Điện thoại:
 • Địa chỉ:
 • Ghi chú:

đặt hàng ngay - giao hàng nhanh

Lợi ích khi mua hàng tại

khangthinh.vn

 •  Chăm sóc khách hàng tận tình
 •  
 •  100% các sản phẩm chất lượng, giá tốt

sản phẩm đã xem

sản phẩm đề xuất

Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Khang Thịnh 

Showroom 1: Postcode 11412,  Số 284 Phố Vọng  P. Phương Liệt,

                        Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. 

                        Điện thoại: 02438.235.235 - 0243.3639.269

Showroom 2: Postcode 12516,  Lô (1+2) GD2 KCN  Ngọc Hồi -

                        Km 14 đường Ngọc Hồi, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội.  

                        Điện thoại: 0243.681.1428 - Fax: 024 3684 0172 

Email : info@khangthinh.com.vn 

MSDN/QDTL/DKKD: 0100980585

Website: https://khangthinh.com.vn