Phụ tùng xe Suzuki GSX R150

Đánh giá:

Kết quả: 2.2/5 - (71 phiếu)

 • Giá bán:
 • Tình trạng:
  Mới
 • Xuất xứ:
  Suzuki
 • Thương hiệu:
  Suzuki

Phụ tùng xe Suzuki GSX R150

STT MÃ PHỤ TÙNG TÊN PHỤ TÙNG GIÁ ( CÓ VAT)
1 25411B25G10N000 TRUC CANG LUA SO 1 226,000
2 25421B25G10N000 TRUC CANG LUA SO 2 226,000
3 25510-12K00-000 TRUC SANG SO 160,600
4 25512-12K00-000 BAT CHAN TRUC SANG SO 132,000
5 25518-12K00-000 LO XO HOI 15,000
6 25519B25G00N000 VONG DEM 11,000
7 25520-23K00-000 KHOP NOI 95,000
8 25525-23K00-000 THANH NOI 24,000
9 25600-23K60-000 CAN SO 108,000
10 25617-30H00-000 VONG DEM 4,000
11 25652B16H10N000 CAO SU CAN SO 8,000
12 25671-22J10-000 CHOT CHAN 16,000
13 27511-23K00-000 NHONG TRUYEN DONG 95,000
14 27512-25G00-000 MIENG CHAN NHONG 8,000
15 27600-12K00-122 SEN TAI 789,000
16 31100-12K00-000 MOTOR DE 1,237,000
17 31130-12K00-000 CHOI THAN (DUONG) 211,000
18 31132-12K00-000 CHOI THAN (AM) 130,000
19 31133-12K00-000 GIU CHOI THAN 109,000
20 31134-12K00-000 VIT 22,000
21 31135-05530-000 LO XO 3,000
22 31156-12K00-000 RON DEM 22,000
23 31170-12K00-000 BO VONG DEM 76,000
24 31264-05530-000 RON CHI 5,000
25 31281-12K00-000 BULONG 101,000
26 31800-33G20-000 RO LE MOTOR DE 269,000
27 31861B47E00N000 NAP RO LE 16,000
28 31861B48B10N000 NAP CHUP MOTO DE 28,000
29 32101-12K10-000 CUON LUA 1,162,000
30 32102-12K10-000 MAM LUA 1,261,000
31 32371-12K00-000 KEP 9,000
32 32371B16H00N000 KEP 12,000
33 32800-23K00-000 BO CHINH LUU 1,678,000
34 32832-23K00-000 BAT 18,000
35 32920-23K10-000 BO DIEU KHIEN FI 1,892,000
36 32942-23K00-000 CAO SU DEM 36,000
37 33410-40J10-000 BOBYUN SUON 243,000
38 33510B25G00N000 NAP CHUP BUGI 99,000
39 33541B25G00N000 CAO SU NAP BUGI 29,000
40 33542B25G10N000 CAO SU DEM NAP BUGI 61,000
41 33610-25G70V000 BINH ACCU 402,000
42 33624-23K00-000 NAP CHUP DAY DIEN 36,000
43 33652-38000L000 CAO SU DEM 5,000
44 33810-23K00-000 DAY DIEN AC QUY 171,000
45 33820-23K00-000 DAY DIEN AC QUY 64,000
46 33960B27G00N000 CAM BIEN CAT NHIEN LIEU 366,000
47 34100-12K10-000 DONG HO TOC DO 2,420,000
48 34189-30H30-000 CAO SU DEM 9,000
49 34810-23K00-000 PHAO XANG 221,000
50 34990-12K00-000 CAM BIEN TOC DO 318,000
51 35100-23K20V000 DEN PHA 2,974,000
52 35601-34J21-000 DEN XY NHAN TRUOC, PHAI 347,000
53 35602-34J21-000 DEN XY NHAN TRAI 347,000
54 35603-34J21-000 DEN XY NHAN SAU, PHAI 347,000
55 35604-34J21-000 DEN XY NHAN SAU, TRAI 347,000
56 35613-34J00-000 RON DEM 84,000
57 35614-34J10-000 KINH DEN 94,000
58 35623-34JA0-000 VIT 17,000
59 35629-34J10-000 BAT DEN 9,000
60 35634-34J10-000 KINH DEN 94,000
61 35650-23K00-000 CHUP DUOI DEN 27,000
62 35693-23K00-000 ONG BOC DAY DIEN 18,000
63 35710-23K00-000 DEN LAI 347,000
64 35718-23K00-000 DUI DEN 180,000
65 35781-23K00-000 CAO SU DEM 6,000
66 35781-23K10-000 CAO SU DEM 5,000
67 35781-45H00-000 CAO SU DEM 6,000
68 35910-23K00-000 DEN BIEN SO 347,000
69 35913-23K00-000 CAO SU DEM 67,000
70 35970-13HA0V000 MIENG PHAN QUANG 18,000
71 36610-23K90-000 BO DAY DIEN 2,695,000
72 36620-23K00-000 BO DAY DIEN SO 2 485,000
73 36744-23K10-000 BAT GIU RO LE 10,000
74 36990B25G00N000 DAY RUT  (L: 95) 36,000
75 36990B25G20N000 DAY RUT 28,000
76 37100-23K11-000 BO KHOA CO 1,214,000
77 37101-23811-000 BO KHOA 2,396,000
78 37172-23K00-000 KHOA DIEN TU 2,144,000
79 37173-23K00-000 CAO SU GIU 23,000
80 37180-23K00-000 BO DIEU KHIEN KHOA DIEN TU 3,279,000
81 37181-23K00-000 DEN LED 168,000
82 37200-23K30-000 BO CONG TAC TAY PHAI 520,000
83 37400-23K10-000 BO CONG TAC TAY TRAI 549,000
84 37720-12K10-000 BO BAO SO 442,000
85 37722B25G00N000 RON CHI 20,000
86 37740-12K10-000 BO CONG TAC DEN THANG 45,000
87 38500-23K00-000 COI 95,000
88 38610-23J10-000 RO LE DEN XINHAN 89,000
89 38741-23K00-000 BAT 7,000
90 38860-33J00V000 RO LE CHAN CHONG 43,000
91 41100-23K10-000 BO KHUNG 4,335,000
92 42310-23K00-000 CHAN CHONG NGANG 86,000
93 42341-40J00-000 BULONG 18,000
94 43110-23K00-000 BAN DAP THANG 190,000
95 43130-40J00-000 VAN BANH XE 160,000
96 43232-34J00-000 LO XO 9,000
97 43501-23K10-13L GAC CHAN TRUOC, PHAI 505,000
98 43502-23K00-13L GAC CHAN TRUOC, TRAI 505,000
99 43511-23K00-13L BAT 161,000
100 43516-35F10-000 THANH GAC CHAN TRUOC, PHAI 76,000
101 43521-23K00-13L BAT 161,000
102 43526-35F10-000 THANH GAC CHAN, TRAI 77,000
103 43530-23K00-000 BAT GIU GAC CHAN 79,000
104 43576-48B02-000 BULONG 63,000
105 43611-37H00V000 GAC CHAN PHAI 33,000
106 43621-37H00V000 GAC CHAN TRAI 33,000
107 43810-23K00-000 BAT 485,000
108 43816B01H02N000 BAT 9,000
109 43820-23K00-000 BAT 485,000
110 44110-23K00-YSF BINH XANG (XANH) 1,380,000
111 44110-23K00-YVU BINH XANG (DEN) 1,380,000
112 44146-48H00-000 VONG DEM 89,000
113 44179-23K00-000 BAT 15,000
114 44183-23K00-000 CAO SU DEM 12,000
115 44189-23K00-000 BAT 15,000
116 44200-23860-000 BO NAP BINH XANG 1,167,000
117 44244-23K00-000 BULONG 9,000
118 44277-23K00-000 CAO SU DEM 10,000
119 44291-23K00-000 OP GIUA BINH XANG 178,000
120 44292-23K00-YSF OP BINH XANG, RH 454,000
121 44292-23K00-YVU OP BINH XANG, RH 454,000
122 44293-23K00-YSF OP BINH XANG, LH 454,000
123 44293-23K00-YVU OP BINH XANG, LH 454,000
124 44294-23K00-000 CAO SU DEM 7,000
125 44294-43H00-000 CAO SU DEM 67,000
126 44295-23K00-000 VIT 5,000
127 44511-16G00-000 CAO SU DEM 78,000
128 44512-16G00-000 ONG LOT 104,000
129 44513-23K00-000 VIT 5,000
130 44541-23K00-000 CAO SU DEM 20,000
131 44542-23K00-000 CAO SU DEM 7,000
132 44542-23K10-000 CAO SU DEM 20,000
133 44542-48H00-000 CAO SU DEM 52,000
134 44544-05J00-000 ONG LOT 17,000
135 44572-13G00-000 MIENG NHUA DAN 155,000
136 45100-23K00-PRQ YEN XE (DEN) 467,000
137 45148-23J00-000 CAO SU DEM 7,000
138 45148B20G80N000 CAO SU DEM 8,000
139 45149-23K00-000 CAO SU DEM 26,000
140 45220-04K30-000 BAT 70,000
141 45241-23K00-000 BULONG 9,000
142 45288-12K00-000 DAN HUONG 9,000
143 45289-23K10-000 BAT 7,000
144 45289B11F00N000 BAT GIU KHOA YEN SO 10,000
145 45290-23K00-000 BAT GIU 36,000
146 45300-23K00-PRQ BO YEN SAU (DEN) 417,000
147 45380-23K00-PRQ BAT GIU 23,000
148 45550-23K00-YSF HOP YEN SAU (XANH DUONG) 1,672,000
149 45550-23K00-YVU HOP YEN SAU (DEN) 1,672,000
150 47111-23K00-291 OP HONG PHAI (DEN) 473,000
151 47111-23K00-YMC OP HONG, RH 473,000
152 47112-23K00-000 TEM OP HONG 10,000
153 47117-10J00-000 CAO SU DEM 9,000
154 47161-23J00-000 CAO SU DEM 6,000
155 47211-23K00-291 OP HONG TRAI (DEN) 473,000
156 47211-23K00-YMC OP HONG, LH 473,000
157 47311-23K00-YSF OP HONG TREN, RH 710,000
158 47311-23K00-YVU OP HONG TREN, RH 710,000
159 47312-37H00-000 CAO SU DEM 52,000
160 47411-23K00-YSF OP HONG TREN, LH 710,000
161 47411-23K00-YVU OP HONG TREN, LH 710,000
162 47511-23K00-YSF OP HONG TREN, GIUA 276,000
163 47511-23K00-YVU OP HONG TREN, GIUA 276,000
164 48278-16H10-000 CAO SU DEM 8,000
165 51103-23K00-019 BO PHUOC TRUOC, PHAI 1,419,000
166 51104-23K00-019 BO PHUOC TRUOC, TRAI 1,419,000
167 51110-23K00-000 ONG PHUOC TRONG 1,009,000
168 51117-43EC0-000 RON CHI 29,000
169 51131-23K00-019 ONG PHUOC NGOAI, PHAI (DEN) 789,000
170 51141-23K00-019 ONG PHUOC NGOAI, TRAI (DEN) 789,000
171 51147-31030-000 BULONG 37,000
172 51148B31030N000 VONG DEM 10,000
173 51153-23K00-000 PHOT CHAN DAU 48,000
174 51156-23K00-000 PHE GAI 10,000
175 51168-23K00-000 ONG LOT 45,000
176 51169-48500-000 LO XO 17,000
177 51171-23K00-000 LO XO 98,000
178 51172-36331-000 VONG DEM 79,000
179 51175-23K00-000 DE LO XO 86,000
180 51176-23K00-000 ONG LOT 66,000
181 51177-08K00-000 LO XO 14,000
182 51194-23K00-000 XY LANH PHUOC 61,000
183 51195-26B00-000 THANH KHOA DAU 72,000
184 51196-08K00-000 XEC MANG PHUOC 17,000
185 51311-23K10-000 GIA BAT TAY LAI 663,000
186 51315-61J00-000 DAI OC 67,000
187 51328-23K00-000 BULONG 10,000
188 51344-23K00-000 NAP CHE 10,000
189 51351-23K00-000 NUT BIT 64,000
190 51353-12K00-000 DAI OC 111,000
191 51354B49G00N000 VONG DEM 17,000
192 51410-23K00-000 CHANG BA 726,000
193 51434-12K00-000 BULONG 12,000
194 51571-23K00-000 PHOT CHAN BUI 64,000
195 51611B41H01N000 CHEN CO 68,000
196 51612B41H01N000 CHEN CO 68,000
197 51621-41H00V000 CHEN CO 22,000
198 51622B25G00N000 CHEN CO 135,000
199 51631B05000N000 DAI OC 41,000
200 51643-06001L000 PHOT CHAN BUI CHEN CO 6,000
201 51910-23K00-000 MIENG KHOA CO 29,000
202 53111-23K00-YSF DE TRUOC 257,000
203 53111-23K00-YVU DE TRUOC 257,000
204 53121-23K00-000 VIT 5,000
205 53122-23K00-000 VIT 5,000
206 53275-34J00-000 ONG LOT 12,000
207 54111-23K00-019 MAM XE (DEN) 2,783,000
208 54711-23K00-000 TRUC BANH TRUOC 67,000
209 54731-23K00-000 ONG LOT 36,000
210 54751B25G01N000 ONG LOT 33,000
211 55110-23K00-000 VO XE TRUOC 850,000
212 56110-23K00-000 TAY LAI PHAI 592,000
213 56150-23K00-000 TAY LAI TRAI 592,000
214 56278-32J10-000 DOI TRONG TAY LAI 58,000
215 56500-17K10-000 GUONG CHIEU HAU PHAI 552,000
216 56600-17K10-000 GUONG CHIEU HAU TRAI 552,000
217 57110-23K00-000 TAY GA 68,000
218 57211-40J00-000 TAY NAM TRAI 66,000
219 57300-30H21-000 BO TAY THANG 211,000
220 57318-12K00-000 LO XO 18,000
221 57421-30H10-000 CAN THANG 138,000
222 57431-30H20-000 BULONG 55,000
223 57431B23F10N000 BULONG 10,000
224 57433-30H10-000 DAI OC 20,000
225 57441B25G00N000 BULONG 43,000
226 57442B25G00N000 DAI OC 28,000
227 57460-30H00-000 CONG TAC THANG 79,000
228 57465-30H00-000 VIT 9,000
229 57470-10JE0-000 BO CONG TAC LY HOP 133,000
230 57500-25G90-000 BO TAY LY HOP 341,000
231 57513B23F10N000 DAI OC 8,000
232 57621-23FB0-000 CAN LY HOP 58,000
233 57661B25G00N000 MIENG CHE 31,000
234 58200-23K10-000 DAY LY HOP 147,000
235 58300-23K20-000 DAY GA SO 1 147,000
236 58300-23K30-000 DAY GA SO 2 143,000
237 58634-12K00-000 BAT CHAN 20,000
238 59100-12K10-000 BO THANG TRUOC 1,388,000
239 59100-34860-000 BO PHOT 296,000
240 59100-34870-000 BO PISTON 297,000
241 59100-34880-000 MA PHANH TRUOC 180,000
242 59100-38860V000 BO PHOT 46,000
243 59108-34J00-000 CHUP CHAN BUI 37,000
244 59109-34J00-000 MIENG CACH NHIET 43,000
245 59121-01A00V000 VIT XA GIO 17,000
246 59121-30H00-000 VIT XA GIO 47,000
247 59122-01A00V000 NAP VIT XA GIO 4,000
248 59122-30H00-000 NAP VIT XA GIO 30,000
249 59141-34J00-000 CHOT 63,000
250 59145-34J00-000 MIENG CHAN 12,000
251 59145-37F00-000 DEM KHOA 55,000
252 59146B20G00N000 CHOT 13,000
253 59187-34J00-000 CHOT 51,000
254 59188-34J00-000 ONG LOT 51,000
255 59211-25G60-000 DIA THANG TRUOC 1,085,000
256 59218-09G10V000 BULONG 9,000
257 59260-23K00-000 KEP 23,000
258 59268-23K00-000 KEP 10,000
259 59303-14500V000 CAO SU DEM 6,000
260 59315-34J00-000 LO XO DEM 51,000
261 59351-34J00-000 BAT THANG TRUOC 244,000
262 59382-34J00-000 CHOT 39,000
263 59382B14500N000 CHOT 43,000
264 59386-13A00V000 CAO SU DEM 9,000
265 59480-23K10-000 ONG DAN DAU THANG 439,000
266 59492-30H10-000 BULONG 64,000
267 59492B22J00N000 BULONG DAU 66,000
268 59502-34J10-000 VONG DEM 31,000
269 59600-12K10-000 XY LANH THANG TRUOC 978,000
270 59610-12K00-000 PISTON 147,000
271 59665-30H00-000 PHE GAI 28,000
272 59665-34J00-000 PHE GAI 36,000
273 59667-12K00-000 MANG NGAN 51,000
274 59667B18441N000 MIENG CHEM 42,000
275 59668-30H00-000 MIENG CHEM 24,000
276 59668B18441N000 MIENG CHEM 6,000
277 59669-30H00-000 NUT BIT 28,000
278 59671-09G30-000 BAT GIU 24,000
279 59671-30H00-000 BAT GIU 89,000
280 59687-23K00-000 NAP CHE 64,000
281 59688-30H00-000 VIT 36,000
282 59691-30H00-000 VIT 9,000
283 59735-17C00-000 KEP 69,000
284 59746-34J00-000 KEP 20,000
285 59870-30H00-000 THANH DAY 59,000
286 61100-23K00-019 GAP SAU (DEN) 1,045,000
287 61211-23K00-000 TRUC GAP SAU 73,000
288 61251-34J00-000 ONG LOT 56,000
289 61262-23K00-000 NAP TRUC GAP SAU 32,000
290 61273-23K00-000 CAO SU DO SEN TAI 79,000
291 61280-23K00-000 ONG LOT 56,000
292 61311-23K00-000 CACTE SEN TAI 276,000
293 61361B09G30N000 BULONG 10,000
294 61410-34J00-000 CHINH SEN TAI 64,000
295 61421-30H00-000 MIENG CHEM 17,000
296 61445-34J00-000 VONG DEM 20,000
297 62100-23K00-019 PHUOC SAU (DEN) 1,482,000
298 62600-23820-000 BO BAT PHUOC DUOI 773,000
299 62600-23830-000 BO BAT PHUOC TREN 426,000
300 62658-23K00-000 BULONG 26,000
301 62684-01D10-000 ONG LOT 76,000
302 62684-23K00-000 ONG LOT 103,000
303 62684-23K10-000 ONG LOT 79,000
304 62685-23K00-000 ONG LOT 107,000
305 63111-23K00-000 DE SAU, TREN 273,000
306 63112-23K00-000 BAT 24,000
307 63113-23K00-000 VONG DEM 7,000
308 63121-23K00-000 OP 217,000
309 63130-23K00-000 THANH NOI DE SAU 234,000
310 63141-23K00-000 DE SAU, DUOI 273,000
311 63151-23K00-000 CAO SU DEM 5,000
312 63152-23K00-000 CAO SU DEM 6,000
313 63311-23K00-000 DE SAU 296,000
314 64111-23K00-019 MAM XE (DEN) 3,113,000
315 64511-23K00-000 NHONG TAI SAU 259,000
316 64611-23K00-000 DUM GA DIA SAU 180,000
317 64651-35J00-000 CAO SU DEM 18,000
318 64711-23K00-000 TRUC BANH SAU 120,000
319 64731-23K00-000 ONG LOT 42,000
320 64741-23K00-000 ONG LOT 36,000
321 64742-23K00-000 ONG LOT 36,000
322 64761-23K00-000 ONG LOT 76,000
323 64841-23K00-000 PHOT 24,000
324 64841-34J00-000 PHOT 24,000
325 65110-23K00-000 VO XE SAU 999,000
326 68000-23K10-YSF BO TEM 347,000
327 68000-23K10-YVU BO TEM 347,000
328 68171-23K00-000 HUY HIEU SUZUKI 12,000
329 68641-23K00-000 HUY HIEU CHU 'S' 51,000
330 69100-20850-000 BO PISTON 218,000
331 69100-23K00-000 BO PISTON THANG SAU 1,655,000
332 69101-34810-000 BO THANG 235,000
333 69115B20G01N000 LO XO 120,000
334 69187-34J00-000 CHOT 60,000
335 69211-25G70-000 DIA PHANH SAU 378,000
336 69345B20G00N000 CHOT 71,000
337 69480-23K00-000 ONG HOI 344,000
338 69600-23K00-000 BO XY LANH 777,000
339 69600-34840-000 PISTON 375,000
340 69665-47H00-000 PHE 57,000
341 69669-20G10-000 NAP DAY 18,000
342 69670-34J00-000 THANH DAY 103,000
343 69672-34J00-000 CO NOI 42,000
344 69686B34200N000 RON CHI 21,000
345 69691-04A00-000 CHUP CHAN BUI 27,000
346 69692B44H00N000 BAT KHOA 156,000
347 69693-05A00L000 DAI OC 13,000
348 69720-23K00-000 BAT 575,000
349 69731-23K00-000 ONG HOI 76,000
350 69740-20G10-000 BINH DAU THANG 68,000
351 69743-23K00-000 BAT 10,000
352 94411-23K00-YSF OP THAN DONG CO (XANH) 316,000
353 94411-23K00-YVU OP THAN DONG CO (DEN) 316,000
354 94412-23K00-000 CAO SU DEM 7,000
355 94413-23K00-000 CAO SU DEM 10,000
356 94414-23K00-000 CAO SU DEM 5,000
357 94415-23K00-000 TEM OP 10,000
358 94421-23K00-000 OP BANG DONG HO 178,000
359 94431-23K00-YSF OP DONG CO TREN, RH 257,000
360 94431-23K00-YVU OP DONG CO TREN, RH 257,000
361 94432-23K00-000 OP DONG CO GIUA, PHAI 158,000
362 94433-23K00-291 OP DONG CO DUOI, PHAI (DEN) 257,000
363 94433-23K00-YVU OP DONG CO DUOI, RH 257,000
364 94434-23K00-000 CAO SU DEM 7,000
365 94435-23K00-000 CAO SU DEM 6,000
366 94436-23K00-000 CAO SU DEM 5,000
367 94437-23K00-000 CAO SU DEM 20,000
368 94441-23K00-YSF OP DONG CO TREN, LH 257,000
369 94441-23K00-YVU OP DONG CO TREN, LH 257,000
370 94442-23K00-000 OP DONG CO GIUA, TRAI 158,000
371 94443-23K00-291 OP DONG CO DUOI, TRAI (DEN) 257,000
372 94443-23K00-YVU OP DONG CO DUOI, LH 257,000
373 94451-23K00-000 OP KHI NAP, PHAI 158,000
374 94461-23K00-000 OP KHI NAP, TRAI 158,000
375 94471-23K00-000 OP DONG CO TRONG TRUOC, PHAI 158,000
376 94478-14J00-000 CAO SU DEM 6,000
377 94481-23K00-000 OP DONG CO TRONG TRUOC, TRAI 158,000
378 94494-23K00-000 OP DONG CO DUOI, GIUA 79,000
379 94510-23K00-000 THANH NOI 237,000
380 94511-23K00-000 THANH NOI 95,000
381 94540-23K00-000 BAT 103,000
382 94550-23K00-000 BAT 103,000
383 94560-23K00-000 BAT 17,000
384 94570-23K00-000 BAT 14,000
385 94611-23K00-000 KINH CHAN GIO 217,000
386 94618-34J00-000 DAI OC 23,000
387 94621-23K00-000 VIT 9,000
388 95700-14820-000 BO KHOA YEN 149,000

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

 • Số lượng:
 • Họ và tên:
 • Điện thoại:
 • Địa chỉ:
 • Ghi chú:

đặt hàng ngay - giao hàng nhanh

Lợi ích khi mua hàng tại

khangthinh.vn

 •  Chăm sóc khách hàng tận tình
 •  
 •  100% các sản phẩm chất lượng, giá tốt

sản phẩm đã xem

sản phẩm đề xuất

Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Khang Thịnh 

Showroom 1: Postcode 11412,  Số 284 Phố Vọng  P. Phương Liệt,

                        Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. 

                        Điện thoại: 02438.235.235 - 0243.3639.269

Showroom 2: Postcode 12516,  Lô (1+2) GD2 KCN  Ngọc Hồi -

                        Km 14 đường Ngọc Hồi, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội.  

                        Điện thoại: 0243.681.1428 - Fax: 024 3684 0172 

Email : info@khangthinh.com.vn 

MSDN/QDTL/DKKD: 0100980585

Website: https://khangthinh.com.vn